arhitekt


DAVID ZADNIKAR, MAG. INŽ. ARH.


Pooblaščen arhitekt, PA ZAPS 1980

STORITVE:Oblikovanje objektov.

Oblikovanje notranje opreme.

Oblikovanje zunanje ureditve.


Izdelava idejnih projektov (IDP, IZP)

Priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

Priprava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)

Priprava projektne dokumentacije izvedenih del (PID).

Priprava projektne dokumentacije za uporabno dovoljenje.

Vodenje upravnih postopkov. 

Projektantski nadzor gradnje.


Vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem

in strokovno področje arhitekture.


Svetovanje pri gradbenih investicijah.